Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข

 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชน
3. การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน
4. พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ (Public Policy)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา
5. การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
6. การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งและน่าอยู่
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ เป็นธรรม
3. การอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
4. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
6. การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง กลิ่นและเสียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน
3. สร้างเสริมความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th